Regulamin

Regulamin ośrodka wypoczynkowego Mała Chatka

 

I PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin Ośrodka obowiązuje na terenie Ośrodka Mała Chatka znajdującego się pod adresem przy ul. Stawowa 191 A, 32-607 Polanka Wielka i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację regulaminu
2. Ośrodek Mała Chatka jest własnością Mileny Lasek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Holiday Home Milena Lasek” pod adresem przy ul. Lipowa 13, 32-607 Polanka Wielka, NIP: 5492226527 numer REGON: 383882322
3. Regulamin Ośrodka określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. W celu skontaktowania się z Ośrodkiem prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: rezerwacje@zator-noclegi.eu lub adres do korespondencji: ul. Lipowa 13, 32-607 Polanka Wielka lub telefonicznie pod numerem: 507 023 521 .
5. Regulamin Ośrodka jest dostępny na stronie internetowej www.zator-noclegi.eu.

6. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.

 

II DEFINICJE

 

1. Domek – domek znajdujący się w Ośrodku Mała Chatka przy ul. Stawowa 191 A, 32-607 Polanka Wielka, mieszczący dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienkę oraz antresolę.
2. Gość – najemca domków.
3. Ośrodek – Ośrodek Mała Chatka mieszczący się przy ul. Stawowa 191 A, 32-607 Polanka Wielka.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka, jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej.

 

III REZERWACJA

 

1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do Ośrodka na numer 507 023 521 lub osobiście w Ośrodku.
2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje informację niezbędną do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Ośrodka w terminie wyznaczonym lub wpłynie później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do wynajmu domku innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota zadatku jest bezzwrotna.

 

IV MELDUNEK

 

1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Ośrodek umożliwia prawo do przyjęcia Gościa również w godzinach nocnych.
3. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
4. Osoby niezarejestrowane w Ośrodku mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa przebywać w domku od 8:00 do 22:00.
5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka.
6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
7. Należności wynikające z pobytu, Gość reguluje w dniu przyjazdu a dodatkowe należności np. za ewentualne wyrządzone szkody w dniu wyjazdu.
8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 

V DOBA HOTELOWA

 

1. Domki w Ośrodku wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu domku, przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić u pracownika, najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich domków lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Opłata za możliwe przedłużenie doby hotelowej wynosi 500zł/dobę Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo u pracownika Ośrodka.

 

VI USŁUGI

 

1. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich pracownikowi, co umożliwi obsłudze Ośrodka niezwłoczną reakcję.
2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
warunki do wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług,
wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
zmianę domku w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzenie niedogodności gdy występujące w domku usterki nie będą mogły zostać usunięte.
Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.

 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Gościa, osoby pozostające pod jego opieką (małoletnie dzieci) lub osoby przebywające w Ośrodku na zaproszenie Gościa.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Ośrodka, czy poza jego terenem.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 

1. Osoby poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek powinien zamknąć okna, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

IX ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w domku przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa przedmioty na koszt właściciela w kwocie 100zł za dobę, przez okres 14 dni liczonych od dnia wyjazdu, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

X CISZA NOCNA

 

1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

XI POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w Ośrodku palenia tytoniu i innych substancji oraz stosowania otwartego ognia np. świeczek. Stosowania bez nadzoru urządzeń będących pod napięciem.
2. W Ośrodku nie mogą przebywać jakiekolwiek zwierzęta, bez wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem. W przypadku zgody opłata za zwierzę wynosi 50zł/dobę hotelową. Gość we własnym zakresie zapewnia zwierzęciu niezbędne naczynia i posłanie. Gość zobowiązany jest do uprzątnięcia po zwierzęciu nieczystości oraz wyprowadzaniu w kagańcu i na smyczy. Za szkody wyrządzone w obiekcie przez zwierzę finansowo odpowiada Gość.
3. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia domku.
4. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Ośrodku.
5. W domkach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
6. Zabrania się wynoszenia z domków przedmiotów stanowiących jego wyposażenie.
7. Domki są otwierane i zamykane za pomocą klucza. Zagubienie klucza wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100,00 zł.
8. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Milena Lasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,, Holiday Home Milena Lasek” przy ul. Lipowa 13, 32-607 Polanka Wielka, (dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Stawowej 191A, 32-607 Polanka Wielka), NIP: 5492226527 REGON: 383882322. Informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.zator-noclegi.eu.
9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
10. Zabrania się na terenie Ośrodka nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą pozostałym Gościom Ośrodka.
11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
12. Gość jest zobowiązany do parkowania swojego pojazdu w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się parkowania na terenach zielonych. Parking przy ośrodku jest bezpłatny i niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
13. Aktualny cennik usług i opłat w Ośrodku znajduje się na stronie internetowej w niniejszym regulaminie.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane niezwłocznie do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres rezerwacje@zator-noclegi.eu Skargi wniesione po zakończeniu pobytu mogą nie zostać rozpatrzone.
15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Ośrodka.